Tất cả dữ liệu cá nhân được amplynhayen.com ghi lại, sử dụng và xóa theo đúng các tuyên bố về việc sử dụng, bảo mật dữ liệu và xóa do amplynhayen.com đưa ra và được nhà cung cấp dữ liệu cá nhân xác nhận cho phép sử dụng. Các tiêu chuẩn Bảo mật dữ liệu và việc sử dụng dữ liệu cá nhân tuân thủ nghiêm ngặt việc tuân thủ GDPR tháng 5 năm 2018 và các tiêu chuẩn Bảo mật dữ liệu quốc tế và VietNam cao nhất.

AmplyMilotech có sẵn các chính sách và biện pháp kiểm soát nội bộ để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân không bị mất hoặc sử dụng sai mục đích. AmplyMilotech sử dụng hệ thống dựa trên đám mây để lưu trữ dữ liệu cá nhân yêu cầu xác thực 2 yếu tố. Các tài liệu vật lý có chứa dữ liệu cá nhân được giữ dưới khóa và chìa khóa trong tủ/phòng hồ sơ.

Khi AmplyMilotech thuê các bên thứ ba thay mặt mình xử lý dữ liệu cá nhân, thì họ làm như vậy trên cơ sở hướng dẫn bằng văn bản, có nghĩa vụ bảo mật và có nghĩa vụ thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu.

Tổ chức sẽ giữ dữ liệu cá nhân trong khoảng thời gian đã nêu đối với việc cho phép sử dụng được xác nhận bởi nhà cung cấp dữ liệu cá nhân.

Với tư cách là chủ thể dữ liệu, những người cung cấp dữ liệu cá nhân có thể:

Truy cập và lấy một bản sao dữ liệu cá nhân của họ theo yêu cầu;
Yêu cầu AmplyMilotech thay đổi dữ liệu không chính xác hoặc không đầy đủ;
Yêu cầu AmplyMilotech xóa hoặc ngừng xử lý dữ liệu của bạn, chẳng hạn như khi dữ liệu không còn cần thiết cho mục đích xử lý; và phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của họ khi chúng tôi dựa vào lợi ích hợp pháp của họ làm cơ sở pháp lý để xử lý.

Tất cả dữ liệu cá nhân đượcAmplyMilotech ghi lại, sử dụng và xóa theo đúng các tuyên bố về việc sử dụng, bảo mật dữ liệu và xóa do Amplify đưa ra và được nhà cung cấp dữ liệu cá nhân xác nhận cho phép sử dụng.

Các tiêu chuẩn Bảo mật dữ liệu và việc sử dụng dữ liệu cá nhân tuân thủ nghiêm ngặt việc tuân thủ GDPR tháng 5 năm 2018 và các tiêu chuẩn cao nhất về Bảo mật dữ liệu quốc tế và VietNam.

Những người muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với sale@amplynhayen.com . Những người tin rằng AmplyMilotech đã không tuân thủ các quyền bảo vệ dữ liệu của họ có thể khiếu nại với Ủy viên Thông tin.

Liên hệ hỗ trợ sản phẩm mua hàng: ampli nhà yến